Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri nav nodrošināti ar vietu pašvaldības izglītības iestādē.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kuru iesniedz pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Izglītības pārvaldē, vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001 vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pašvaldības līdzfinansējums 2024. gadā privātajai pirmsskolas izglītības iestādei:

  • Izglītojamajam no pusotra līdz četru gadu vecumam – 343,75 euro  mēnesī;
  • Izglītojamam, kam tiek nodrošināta obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei – 214,65 euro mēnesī.

Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam.
Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

Uzziņas par pakalpojumu +371 65030340 aija.strautina@ogresnovads.lv

Informācija par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šeit