ONIP Izglītības metodiķi gūst vērtīgu pieredzi Madlienas vidusskolā

Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu komanda piedāvā izbraukuma vizītes uz Ogres novada skolām. Vizītes iniciators ir izglītības iestāde un tās vadības komanda. Atsaucoties Madlienas vidusskolas direktora Edgara Viņķa uzaicinājumam, uz Madlienas vidusskolu devās 12 metodiķi – gan mācību, gan atbalsta jomās. Atbalsta jomas speciālistes tikās ar savām kolēģēm – logopēdi, speciālo pedagoģi un sociālo pedagoģi -, savukārt, mācību jomu metodiķi devās vērot mācību stundas, lai sniegtu atgriezenisko saiti gan skolotājiem individuāli, gan skolas vadības komandai.

Skolas direktors Edgars Viņķis norāda, ka šajā mācību gadā viens no skolas pašvērtējumā atspoguļojamajiem informācijas avotiem ir mācību stundu vērošana, ko Madlienas vidusskolas administrācijas komanda godprātīgi veic. Kā jebkurai izglītības iestādei mācību darbā ir gan savi plusi, gan mīnusi, tādēļ skolas vadībai svarīgs uz atsevišķiem jautājumiem ir skats no malas. Metodiķu atgriezeniskā saite par mācību stundās redzēto tika sniegta arī vadības komandai, tika pārrunāts aktuālais mācību priekšmetu pasniegšanas metodikā un materiāltehniskajā nodrošinājumā. Vadības komanda ieklausījās metodiķu jēgpilnajos ieteikumos un nostiprināja pārliecību par veiksmīgajām un labajām lietām, ko jau dara. Pēc metodiķu apmeklējuma arī skolotāji dalījās savās izjūtās. Metodiķu diena bija abpusēji bagātinošs pieredzes apmaiņas pasākums.

Savukārt, metodiķi bija pozitīvi uzlādēti un priecīgi satikt viesmīlīgo Madlienas vidusskolas saimi. Šeit metodiķu pārdomas par pieredzēto:

“Liela un plaša skola, kur skolēni var iegūt kvalitatīvu izglītību. Skolēni izrāda interesi, apgūstot jaunas lietas. Pedagogi jūtas droši savā mācību priekšmetā, pat, ja stundu kāds vēro. Ļoti labvēlīga mācību vide un infrastruktūra. Paldies arī par garšīgām pusdienām!”

“Vizīte Madlienas vidusskolā bija pozitīvām emocijām caurvīta. Prieks bija redzēt, ka skolas vadība un kolektīvs ir tik atvērti uz sadarbību un pārmaiņām, ka skolēniem tiek nodrošināta iespēja gūt vērtīgas mācību pieredzes. Tas atspoguļojās arī vērotajā stundā, kurā bija acīmredzams, ka skolēni ir raduši stundās aktīvi iesaistīties, ir laba sadarbība gan ar pedagogu, gan savā starpā, radoša un atbalstoša atmosfēra, kas rezultējas sasniegtos stundas mērķos. Man kā jaunam metodiķim šādas jēgpilnas un vienlaikus sirsnīgas stundas vērošana bija patiesi vērtīga pieredze. Kolektīvā ir labs līdzsvars: ir daudz jaunu pedagogu un vienlaikus ir arī pieredzējuši kolēģi, kas nodrošina pamatus, no kuriem var mācīties un iedvesmoties attieksmi un klasvadības prasmes. Liels paldies par atvērtību un pozitīvās prakses piemēriem!”

“Skola, kas apzināti lauž stereotipu par laukiem: vidusskola ar atbilstoši iekārtotām, modernām mācību klasēm un gaiteņiem: plašums, gaismas pielieta vide, arī gaiteņos iekārtotas darba salas, sākumskolā atpūtas un rotaļu stūris –  rasta iespēja veidot mācīšanos motivējošu izglītības telpu visu vecuma posmu bērniem. Pedagogi, kuri turpina papildināt savas zināšanas, ieinteresēti kopā ar audzēkņiem iesaistīties dažādos projektos un arī ikdienā pilnveidot savas darba prasmes, aicinot vērot savas stundas, meklējot atbildes uz problēmjautājumiem. Skolas kolektīvā kolēģi ar dažādu darba pieredzi, ieinteresēti iet kopsolī ar savu skolēnu. Iepriecina arī skolas un pagasta pārvaldes sadarbība, piemēram, atbalstot skolotājus, kuri mēro tālu ceļu uz darba vietu, un iztrūkstošo atbalstu, piemēram, psihologa konsultācijas, iepērkot kā ārpakalpojumu pēc nepieciešamības. Skolas ģeogrāfiskais stāvoklis ir lielisks, lai uz šo skolu ceļu mērotu daudzi skolēni no blakus pagastiem.”

“Skolā tiek domāts gan par skolēniem ar izciliem panākumiem mācībās, gan par skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Atbalsta personāls var sniegt savlaicīgu palīdzību skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Skolas logopēde sniedz skolēniem nozīmīgu atbalstu lasītprasmes un rakstīt prasmes apguvē. Tiek nodrošināts arī atbalsta pēctecīgums, uzsākot skolas gaitas, jo logopēde strādā arī Madlienas pirmsskolas izglītības iestādē. No šā gada septembra skolā uzsākusi darbu arī speciālā pedagoģe, kas sniedz atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām un skolēniem, kuriem ir konstatētas mācīšanās grūtības. Speciālistēm ir iespēja strādāt ļoti mājīgā un gaumīgi iekārtotā kabinetā, kur ir padomāts gan par veiksmīgu mācību un korekcijas procesu, piemēram, ir iekārtotas vairākas individualizētas darba vietas pie datoriem, gan padomāts par to, lai skolēni, kuriem tas ir nepieciešams,  varētu arī atpūsties. Šim nolūkam kabineta vienā daļā ir paklājs ar pufiem, kur bērni var mierīgi pasēdēt, nomierināties, uzspēlēt kādu rotaļu utt. Sarunā ar speciālo pedagoģi varēja manīt, ka viņa ir ieinteresēta apgūt jaunas metodikas, lai veicinātu skolēnus uzlabot savas mācīšanās prasmes un gūt zināšanas, kas noderēs turpmākajā dzīvē.”

“Prieks par mūsdienīgu un skolēncentrētu mācību stundu angļu valoda, kurā skolēniem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas un diskutēt par aktuāliem jautājumiem. Bija prieks vērot  skolotājas prieku, atsaucību un pozitīvo attieksme darbā ar skolēniem.”

“Skola var lepoties ar lieliskiem skolotājiem, kas ir izcilas personības, interesanti un erudīti sarunu biedri. Literatūras stundā tiek diskutēts ne tikai par daiļdarbiem, bet skolēni tiek rosināti domāt un izteikties, salīdzināt un analizēt dažādas situācijas dzīvē, kas sasaucas ar literāro tēlu piedzīvoto. Skolotāja Zinta Saulīte prot lieliski sadarboties ar skolēniem, klasē rada mierīgu darba atmosfēru, kas ļauj katram skolēnam brīvi paust savu viedokli. Izcils piemērs skolotājas un skolēnu cieņpilnai sadarbībai.“

Sadarbības organizēšanai ar Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu komandu, lūgums sazināties ar metodiķiem.

Kontaktinformācija: https://onizglitiba.lv/metodiskais-darbs/ vai ilze.uspele@ogresnovads.lv

Iepriekšējais Novadā notiek aktīvs metodiskais darbs dabaszinātņu jomā