Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu vizīte Ogresgala pamatskolā

2024. gada 21. martā Ogresgala pamatskolā viesojās Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu komanda, lai vērotu mācību priekšmetu stundas dažādās mācību jomās un tiktos ar atbalsta speciālistiem. Metodiķu vizītes mērķis bija vērot mācību stundu kvalitāti un atbilstoši konstatētajam sniegt ieteikumos un atbalstu pedagogiem.

Ogresgala pamatskolas 2023./2024. gada prioritātes mācību jomā ir Kvalitatīvas mācību stundas īstenošana, kas ietver šādus kvalitatīvos sasniedzamos rezultātus:

 • izglītības iestādē īstenots sadarbības grupu koncepts, iesaistot vismaz 80% pedagogu;
 • katrā mācību stundā tiek formulēts mācību stundas sasniedzamais rezultāts un izglītojamajiem tiek sniegta atgriezeniskā saite;
 • mācību stundās tiek attīstīti izglītojamo talanti, izglītojamajiem piedāvājot augstākas grūtības uzdevumus, attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes, tiek ievērots laika menedžments;
 • skolas vērtību – drošība, atbildība, sadarbība, piederība iedzīvināšana mācību un audzināšanas darbā;
 • atbalsta sistēmas izglītojamajiem pilnveide.

Ogresgala pamatskola ikdienas darbā cenšas īstenot šo prioritāšu iedzīvināšanu un sasniegšanu un tāpēc skolas administrācijai ir svarīgi, vai šīs skolas darba prioritātes atklājas arī metodiķu vērotajās mācību stundās.

Pie katra pedagoga tika vērotas 3 mācību stundas. Pēc stundu vērošanas izglītības pārvaldes metodiķi sniedza atgriezenisko saiti par katru vēroto stundu pedagogam un skolas administrācijai.

Ogresgala pamatskolas vadības komanda izanalizēja metodiķu pamanītas “stiprās  puses” un ieteikumus, veica apkopojumu un vēlreiz skolotāju sanāksmē rūpīgi izanalizēja un izstrādāja soļus mācību procesa pilnveidei, izmantojot Deminga apļa principu – plāno, dari, pārbaudi, rīkojies.

Šāda veida vizītes ir vērtīgas, jo:

 • ļauj gūt savstarpējo pieredzi un dalīšanos jaunās idejās;
 • dod  apstiprinājumu skolu vadībai un pedagogiem, ka mācību process notiek atbilstoši kvalitatīvas mācību stundas  struktūrai, pielietojot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus;
 • svarīgi ir dzirdēt trešo personu vērtējumu un ieteikumus pedagogam;
 • ļauj celt pedagoga pašvērtējumu, dod apliecinājumu  pedagoga meistarībai;
 • dod iespēju pedagogam noskaidrot  interesējošo jautājumu;
 • dod iespēju pedagogam tikties individuāli ar metodiķi, lai konkretizētu sava darba virzību.

Ogresgala pamatskolas direktore Vineta Āboltiņa saka paldies Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķiem par labajiem vārdiem un pozitīvo novērtējumu.

Metodiķu komandas atziņas pēc viesošanās skolā:

 • Ogresgala pamatskola ir salīdzinoši neliela pēc skolēnu un darbinieku skaita. Tā ir liela priekšrocība, jo nelielā sistēmā viss ir labi saskatāms un pārmaiņām ir liela ietekme. Šī skola ir lielisks piemērs regulāram un mērķtiecīgam vadības darbam, lai katram skolēnam būtu pozitīva un vērtīga mācību pieredze, veicinot skolotāju profesionālo izaugsmi. Par atvērtību un izaugsmē vērstu skatījumu liecina uzaicinājums metodiķiem apmeklēt nevis vienu, bet veselas trīs mācību stundas, lai gūtu plašāku ieskatu skolas darbā un veidotu detalizētāku diskusiju. Skolā efektīvi tiek īstenota arī iekļaujošā izglītība, individuāli stradājot ar bērniem, kas apgūst speciālās izglītības programmu un vienlaikus saliedējot klašu kolektīvus, ir jūtams pozitīvs mikroklimats.
 • Dabaszinības, bioloģija un ķīmija ir nozīmīgas kā ekoskolas pamats, tajās jūtamas spēcīgas iestrādnes: visi skolēni aktīvi iesaistās stundas uzdevumos, spriež un izzina. Īpaši iedvesmojoša ir skolotājas spēja veidot uz skolēnu vērstu stundu, kurā jaunas zināšanas tiek apgūtas un pielietotas caur praktisku darbošanos mazos un lielos eksperimentos un analizējot piemērus no reālās dzīves.
 • Skolēni jūtas brīvi, kā savās otrajās mājās! Ir ieinteresēti veikt mācību uzdevumu, labprāt konsultējās ar skolotāju, lai noskaidrotu darāmo un pieļauto kļūdu iespējamos risinājumus. Protams, dažiem skolēniem mācību motivācija nav tik augsta, bet skolotājs ļoti cenšas visus motivēt.
 • Prieks redzēt mūsdienīgu, profesionālu dizaina un tehnoloģiju mācību stundu vadīšanu skolēniem ar īpašām vajadzībām. Skolēni ieinteresēti apgūst mācību vielu, aktīvi iesaistās mācību procesā. Pedagogs vedina skolēnus domāt, analizēt, pētīt un mēģināt praktiski darboties. Stundās skolēni izveidoja vairākus salvešu locījumus Lieldienu galdam un dekoru, ko varēs nest mājās un iepriecijnāt savu ģimeni. Prieks par idejām bagāto skolotāju!
 • Ļoti veiksmīga latviešu valodas skolotājas un pedagoga palīga sadarbība, palīdzot skolēniem, kam nepieciešams atbalsts, iekļauties mācību stundā un veikt diferencētus uzdevumus. Skolotājas uzdevumi interesanti, pārdomāti un atbilstoši bērnu interesēm, skolēni darbojās ar prieku, visi veiksmīgi iekļāvās mācību procesā.
 • Ogresgala jauniešiem ir lieliska iespēja apgūt angļu valodu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, un mācīties atbalstošā un radošā mācību vidē. Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt kritisko domāšanu, kā arī attīstīt savas valodas prasmes pozitīva un mūsdienīga pedagoga vadībā. Pedagoga radošā pieeja angļu valodas mācību stundu vadīšanā ir patiesi iedvesmojoša.
 • Sociālā pedagoģe ir ideju un enerģijas pilna, vienmēr gatava iesaistīties dažādās aktivitātēs. Ļoti iesaistās skolas vides labiekārtošanā gan ar idejām, gan izpildi (lego siena, izglītojošie grīdas segumi, matemātiskās atgādnes uz sienām), lai bērniem būtu iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku. Pedagoģe vienmēr iesaistās bērnu iniciatīvu atbalstīšanā, projektu rakstīšanā un realizēšanā.
 • Ogresgala pamatskolā ar īpašajiem bērniem strādā speciālā pedagoģe, kurai izdodas palīdzēt skolēniem apgūt matemātiku un latviešu valodu gan izmantojot digitālās tehnoloģijas, gan rosinot praktiski darboties jēgpilnās mācību situācijās. Pedagoģe prot atrast laiku arī, lai vienkārši aprunātos ar saviem skolēniem par dzīvi un viņiem svarīgām tēmām.
 • Vērotajās stundās valdīja pozitīva, patīkama un darbīga atmosfēra. Skolotājas bija rūpīgi gatavojušās, lai skolēni pakāpeniski, ar dažādām metodēm, uzdevumiem un paņēmieniem sasniegtu stundai izvirzīto sasniedzamo rezultātu. Stundās bija ļoti daudz pozitīvu novērojumu, kurus pārrunājām ar skolotājām, sniedzot atgriezenisko saiti.

Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības metodikā Ilze Ušpele saka paldies Ogresgala pamatskolas skolotājiem un vadības komandai par pozitīvu un vērtīgu sadarbību!

Informāciju sagatavoja Ogresgala pamatskolas direktore Vineta Āboltiņa un Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības metodikā Ilze Ušpele

Iepriekšējais Vērienīgs Ogres novada skolēnu konkurss “Bio-ķīmiski aktīvi”