Ogresgala pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-9.klase) izglītības programma (21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).

Skolas vēsture

Skola patreizējā veidolā atklāta 2000.gada 1.septembrī, tajā strādā 25 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. Skolā nodrošina izglītību 154 skolēniem 9 klašu komplektos. Atbalstu skolēniem sniedz speciālais pedagogs, pedagoga palīgi, logopēds, psihologs, medmāsa. Daudzus gadus skola ir “Baltijas jūras projekta “ dalībniece, kopš 2007.gada pie Ogresgala pamatskolas plīvo Zaļais karogs, kas apliecina godam iegūto Eko skolas titulu. Skolēni un pedagogi ir aktīvi vides pasākumu īstenotāji un dalībnieki gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Skolas tradīcijas

Skolas tradīcijas tiek izkoptas Zinību dienas pasākumā, Dzejas dienās, Mārtiņdienas tirdziņā, Lāčplēša dienā, Latvijas dzimšanas dienā, Ziemassvētku pasākumā, Karjeras nedēļas norisēs, Mākslas dienās, Ģimenes dienā, mācību priekšmetu tematiskajās nedēļās, vides izglītības pasākumos, Pēdējā zvana pasākumā.