https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/ogres-pirmsskolas-izglitibas-iestade-dziparins

Iestādes darba laiks: darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00
                                       pirmssvētku dienās no plkst.7.00 līdz 18.00

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Iveta Valaine

Vadītāja

29207882

iveta.valaine@ogresnovads.lv

Lāsma Jakuškina

Vadītājas vietniece izglītības jautājumos

28734739

dziparins@ogresnovads.lv

Līga Gaigalniece

Vadītājas vietniece saimniecības darbā

26400075

liga.gaigalniece@ogresnovads.lv

Lidija Marhiļeviča

Medicīnas māsa

29569720

dziparins@ogresnovads.lv

Īstenotā izglītības programma

           Kopš 2011.gada Ogres PII “Dzīpariņš” tiek realizēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, licence Nr. V- 3859, izdota saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. gada 2. februāra lēmumu Nr. 567 – v “Par licences izsniegšanu vispārējās izglītības programmas īstenošanai”. Licence izsniegta Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas paraugam atbilstošas izglītības programmas īstenošanai.

Mūsu vērtības:

Stipra ģimene – spēcīgs atbalsts, uzticēšanās kolēģiem.

Veselība – veiksmīga problēmu risināšana, harmonijā ar sevi un savu rīcību.

Bērni – ieguldījums nākotnē.

Mīlestība – pozitīvisms darbā ar kolēģiem.

Labklājība – laba pašsajūta.

Godīgums – būt godīgam pret sevi un citiem.

Saticība – spēja vienoties, pozitīvisms, labas emocijas.

Bērna attieksmi minētajām vērtībām veido ikdienas saziņā un mijiedarbībā gan ģimenē, gan izglītības iestādē, gan plašākā sabiedrībā.

Moto:

 Ceļi krustojas, ceļi mijas,

 Gluži kā dzīpari vijas-

 Kurš no tiem būs tavs?

                                             ( E. Apse)

Darbības pamatvirzieni:

– organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

– veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir:

– sporta zāle;

– plaša zāle svētku svinēšanai, dziedāšanai un dejošanai;

– moderni un mūsdienīgi rotaļu laukumi ar nojumēm āra nodarbībām;

– mācību procesa dažādošanai ir iegādāta interaktīvā tāfele un  projektori;

– ērts un mūsdienīgs logopēda kabinets, kurš aprīkots ar attīstošo mācību līdzekli  – gaismas galdu;

– ierīkota “ Mācību klase” ( atklāta 04.09.2018. ar interaktīvo tāfeli);

– 11 pirmsskolas izglītības grupiņas;

– 22 pirmsskolas izglītības skolotāji, divas sporta skolotājas,  divas mūzikas skolotājas, divi logopēdi, speciālais pedagogs un  psihologs.

Pirmsskolas izglītības iestādi  “ Dzīpariņš”   apmeklē bērni no pusotra gada vecuma. Izglītības iestādē bērni rotaļājoties, dziedot, sportojot, eksperimentējot, līmējot, krāsojot, mācās draudzēties un sadarboties, apgūt vēl virkni dzīvē noderīgas iemaņas. Pētīšana, ideju realizēšana un rezultātu analizēšana  bērniem ir nu jau ierasta lieta.

Darbiniekiem un bērnu vecākiem bezmaksas  psiholoģes   konsultācijas.

Izglītības iestāde piedāvā  interešu izglītības iespējas:

– angļu valoda (programmu nodrošina “Kiddyenglish”);

– mūsu iestādē aktīvi darbojas arī jauno vokālistu ansamblītis;

– “Rotaļas un rotaļdejas” – trīs vecuma grupām;

– starptautiskā Inovāciju skola, robotikas un tehnoloģiju pulciņš “Mazais tehnoprātnieks” un „Tehnoprātnieks.”

Izglītības iestādei ir gūta pieredze, īstenojot dažāda veida projektus, gan tādus, kam ir mākslinieciski radošs raksturs, gan izglītojoša satura projektus. Sadarbībā ar citu valstu pirmsskolas pedagogiem ir gūta neatsverama pieredze 2 gadus ilgušā starptautiskā  Erasmus + projektā “Busy Bee”. Vairāki mūsu pedagogi, savstarpēji sadarbojoties, regulāri iesaistās arī eTwinning projektos. Ir iegūti Eiropas Kvalitātes sertifikāti par darbu eTwinning projektos “Erasmus+ NATURES MATHEMSTICS PROJECT” un “MY COLORFUL ACTIVITIES IN NATURE.” Sertifikāts par darbu eTwinning projektā “Bees Are Our Friends”

 

PII “​ Dzīpariņš” galvenie pedagoģiskie uzdevumi 2023./2024. m. g.

Mērķis: kvalitatīvas, jēgpilnas un pēctecīgas pirmsskolas izglītības nodrošināšana, sagatavojot izglītojamo  pamatizglītības apguvei.

Uzdevumi:

– turpināt attīstīt izglītojamo lasītprasmi, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes atbilstoši vecumam un izglītojamo spējām;

– turpināt īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, kurā izglītojamais patstāvīgi meklē dažādas risinājuma iespējas mācību un ikdienas darbību veikšanai;

– veidot izglītojamā  ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu;

– veikt aktivitātes ar izglītojamo iesaisti veselības un drošības sajūtas stiprināšanai, ievērojot katra izglītojamā vajadzības;

– pilnveidot  digitālo prasmju apguvi un sekmēt tehnoloģiju drošu un  jēgpilnu izmantošanu darbā ar izglītojamajiem (kursi skolotājiem, bērnu iesaiste filmēšanas un/vai fotografēšanas procesā, izglītojamo praktiskais darbs ar interaktīvo tāfeli).

Esam viens par visiem un visi par vienu – gan ikdienā, gan svētkos! Un jā, mums patīk svinēt kopā svētkus, katru dienu apgūt ko jaunu, esam zinātkāri, radoši un aktīvi!