Kopš 2011.gada Ogres PII “Dzīpariņš” tiek realizēta pirmsskolas izglītības
programma, licence Nr. V- 3859, izdota saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011.gada 2. februāra lēmumu Nr. 567 – v “Par licences izsniegšanu vispārējās izglītības programmas īstenošanai”. Licence izsniegta Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas paraugam atbilstošas izglītības programmas īstenošanai.

Mūsu vērtības:

 • Stipra ģimene – spēcīgs atbalsts, uzticēšanās kolēģiem;
 • Veselība – veiksmīga problēmu risināšana, harmonijā ar sevi un savu rīcību;
 • Bērni – ieguldījums nākotnē;
 • Mīlestība – pozitīvisms darbā ar kolēģiem;
 • Labklājība – laba pašsajūta;
 • Godīgums – būt godīgam pret sevi un citiem;
 • Saticība – spēja vienoties, pozitīvisms, labas emocijas.

Bērna attieksmi minētajām vērtībām veido ikdienas saziņā un mijiedarbībā gan ģimenē, gan izglītības iestādē, gan plašākā sabiedrībā.

Moto –  Ceļi krustojas, ceļi mijas,
                     Gluži kā dzīpari vijas-
                    Kurš no tiem būs tavs?
                                   ( E. Apse)


Darbības pamatvirzieni:
– Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
– Veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir:

 • Sporta zāle..
 • Plaša zāle svētku svinēšanai, dziedāšanai un dejošanai.
 • Moderni un mūsdienīgi rotaļu laukumi ar nojumēm āra nodarbībām.
 • Mācību procesa dažādošanai ir iegādāta interaktīvā tāfele un  projektori.
 • Ērts un mūsdienīgs logopēda kabinets, kurš aprīkots ar attīstošo mācību līdzekli  – gaismas galdu.
 • Ierīkota “ Mācību klase” ( atklāta  4.09.2018. ar interaktīvo tāfeli.
 • Bērniem piemērotas, plašas grupas telpas.
 • Divi sporta skolotāji,  divas mūzikas skolotājas un divi logopēdi, psihologs.

Pirmsskolas izglītības iestādē  “ Dzīpariņš”   bērni apmeklē, sākot no pusotra gada vecuma. Bērnudārzā bērni, rotaļājoties, dziedot, sportojot, eksperimentējot, līmējot, krāsojot, mācās draudzēties un sadarboties, apgūst vēl virkni dzīvē noderīgas iemaņas. Pētīšana, ideju realizēšana un rezultātu analizēšana ir bērniem nu jau ierasta lieta.

PII “ Dzīpariņš” galvenie pedagoģiskie uzdevumi 2022./2023. mācību gadā

 1. Turpināt attīstīt izglītojamo lasītprasmi, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes atbilstoši vecumam, attīstīt izglītojamo valodu, skaņu artikulāciju, lai bērns pilnvērtīgi varētu paust savas vēlmes, gribu un emocijas.
 2. Veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu, kdienā mērķtiecīgi izmantot apkārtni un dabu, kā mācību vidi. Rosināt  bērnu interesi un  paust savu attieksmi par parādībām, notikumiem kas norisinās dabā.
 3. Veikt aktivitātes ar aktīvu izglītojamo iesaisti veselības un drošības sajūtas stiprināšanai;
 4. Pilnveidot digitālo prasmju apguvi, izmantojot jaunās tehnoloģijas mācību procesa dažādošanai (kursi skolotājiem, bērnu iesaiste filmēšanas un/vai fotografēšanas procesā, izglītojamo praktiskais darbs ar interaktīvo tāfeli).
 5. Nodrošināt efektīvu ikdienas darbu, plānošanu un informācijas apmaiņu, uzsākot darbu ar elektronisko skolvadības sistēmu (Eliis).

Pēc nepieciešamības iestādes vecākajiem audzēkņiem tiek nodrošinātas individuālas nodarbības pie logopēda.

Darbiniekiem un bērnu vecākiem bez maksas pieejamas psiholoģes   konsultācijas.

Izglītības iestāde piedāvā  interešu izglītības iespējas:

 – angļu valoda (programmu nodrošina “Kiddyenglish”);
 – “ Tautiskās dejas ”– trīs vecuma grupas.

– Starptautiskā Inovāciju skola

– Robotikas un tehnoloģiju pulciņš “Mazais tehnoprātnieks” un „Tehnoprātnieks”

Vairāk kā puse iestādes audzēkņu apgūst kādu no šīm interešu izglītības programmām.

Izglītības iestādei ir gūta pieredze, īstenojot dažāda veida projektus, gan tādus, kam ir mākslinieciski radošs raksturs, gan izglītojoša saturaprojektus. Sadarbībā ar citu valstu pirmsskolas pedagogiem ir gūta neatsverama pieredze 2 gadus ilgušā starptautiskā  Erasmus + projektā.
 Vairāki mūsu pedagogi, savstarpēji sadarbojoties, regulāri iesaistās arī e-twenning projektos.

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Iveta Valaine

Vadītāja

 tālr.65024232, 29207882 (darba laikā)

valaine.iveta@inbox.lv

Lāsma Jakuškina

Vadītājas vietniece izglītības jautājumos

tālr..65023953, 28734739 (darba laikā)

 

Lasmajakuskina@inbox.lv

Līga Gaigalniece

Vadītājas vietniece saimniecības jautājumos

tālr. 65024232, 26400075 (darba laikā)

gaigalniece2@inbox.lv

Lidija Marhiļeviča

Medmāsa

29569720 (darba laikā)

 

lidijamarhilevica@inbox.lv