https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/ogres-pirmsskolas-izglitibas-iestade-cirulitis

Iestādē strādā kvalificēti, radoši skolotāji, kuri spēj padarīt bērnu prasmju un zināšanu apguvi aizraujošu un interesantu. Daudz uzmanības tiek veltīts izglītojamo sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Iestādē ir pieredzējuši atbalsta speciālisti: logopēdi, psihologs, medicīnas māsa.

Kopš 2018.gada iestādē  ir uzstādīta silto smilšu iekārta un individuālās nodarbības bērniem tajā vada  pirmsskolas skolotāja – iekārtas speciāliste, kā arī  notiek   nodarbības dabas vides estētikas skolotājas vadībā.

Interešu pulciņos bērniem  ir iespēja  apgūt angļu valodu un  tautas dejas pamatus.

No 2022.gada marta iestāde uzsāk  īstenot Speciālo pirmsskolas izglītības programmu, iekļaujot bērnus ar speciālajām vajadzībām atbilstoša vecuma pirmsskolas grupās.

Izglītības iestādes misija –Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.