http://putvejini.lv/index.php/kontakti/
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/lielvardes-pirmsskolas-izglitibas-iestade-put-vejini