Skolas ēka, Ozolu iela 14, celta pēc individuāla projekta: mācību korpuss ar gaišajiem, saulainajiem un labiekārtotajiem kabinetiem, plašajiem gaiteņiem, ērtu ēdnīcu, bibliotēku un vajadzīgajām saimniecības ēkām atrodas Rītupītes kreisajā krastā. Sporta zāle un garderobe atrodas Rītupītes labajā krastā. Bet tos abus virs upītes otrā stāva augstumā savieno aktu zāle un gaitenis, lejā romantisks tiltiņš, pa kuru skolēni, skolotāji un viesi ierodas skolā.

Pirmsskolas grupas atrodas atsevišķā ēkā, Skolas ielā 4, mazajiem izglītojamajiem piemērotās telpās un vidē.

Mācības pēc iespējas tiek organizētas ārpus skolas telpām: sporta nodarbības gada siltajā laikā notiek skolas sporta laukumā, pārējā laikā – lielajā, rūpīgi koptajā sporta zālē. Skolēni un pirmsskolēni regulāri dodas ārpus izglītības iestādes telpām, lai mācību saturu apgūtu reālajā vidē. Mācību stundās un nodarbībās klašu telpās un pirmsskolas grupās izglītojamajiem tiek sniegta iespēja eksperimentēt un veikt dažādus laboratorijas un izpētes darbus. Jumpravas pamatskola dabai tuvā un uz sadarbību vērstā vidē palīdz veidoties atvērtai, motivētai, izziņas pilnai personībai, kas pati prot mācīties.

No 2020.gada skola uzsākusi aktīvu dalību Erasmus+ programmā. Uzsākta dalība piecos starptautiskos projektos, kuru ietvaros skolēniem un skolas pedagogiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos uz tādām valstīm kā Turcija, Rumānija, Polija, Francija, Spānija, Ungārija, Grieķija.

2021./2022.mācību gadā skolā izglītības pakalpojumu Jumpravas pamatskolā saņem 115 skolēni un 78 pirmsskolēni. Skolas kolektīvu veido 36 pedagogi, tajā skaitā skolas administrācija, un 26 tehniskie darbinieki.