Jaunogres vidusskolā mācības sākas no plkst. 8.00, starpbrīži 10 min , skolēniem pieejami divi garie pusdienu starpbrīži – 30 min., labiekārtota un apzaļumota skolas teritorija, ērta piebraukšana – izbūvēti un paplašināti divi jauni auto stāvlaukumi.

Skolā piedāvā piecas dažādas izglītības programmas:

 • pamatizglītības mazākumtautību programma (3.modelis) -21011121;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma -31011021;
 • vispārējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma -31013021;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 21015621;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma – mazākumtautību programma dienas skolām – 31016011.

Jaunogres vidusskolā realizē kompetencēs balstītu izglītību, proti, tā ir mācību pieeja, kurā apgūstamais izglītības saturs balstās ne tikai uz zināšanu iegaumēšanu, bet arī uz prasmēm tās reāli pielietot dzīvē. Skola piedāvā mūsdienu tehnoloģiju iespējas mācību procesā, visi mācību kabineti aprīkoti ar interneta pieslēgumu, visos mācību kabinetos pieejami mūsdienu digitālie resursi – interaktīvās tāfeles, vai arī uzstādīti multiprojektori, skola piedāvā datorikas un angļu valodas apguvi no 1. klases.

Izglītības iestāde 1.klašu izglītojamajiem piedāvā pagarinātās dienas grupas pakalpojumus.
Jaunogres vidusskola sākumskolas ēku dala kopā ar pirmskolas izglītības iestādi „Saulīte”, kurai minētajā ēkā iekārtota sagatavošanas grupa.

Jaunogres vidusskolas īpašie piedāvājumi: mūsdienīga mācību vide , jaunākās mācību un informācijas tehnoloģijas, darbs ar talantīgajiem bērniem, mērķtiecīga audzināšanas un ārpusklases darba sistēma, skola piedāvā dažāda veida interešu izglītības pulciņus – gan mākslas, gan sporta virzienos, izveidots radošs skolēnu pašpārvaldes kolektīvs, karjeras izglītība, daudzveidīgs interešu izglītības klāsts.
Skolā augstā līmenī attīstīts skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs, ik gadu Jaunogres vidusskolas skolēni piedalās reģionālajās un valsts mēroga skolēnu ZPD konferencēs, iegūstot godalgotas vietas.
Skola aktīvi iesaistās novada, valsts un starptautiskā mēroga izglītības projektos:

 • Projektā „Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās! “;
 • Latvijas Kultūras ministrijas programmā „Latvijas skolas soma”;
 • IKVD /ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;
 • „PULCHRA – atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”.

(The Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation – The PULCHRA project).

Finansējumu no EiropasSavienībaspētniecības un inovācijasprogrammas “Apvārsnis 2020”

saskaņāardotācijaslīgumu Nr. 824466

PULCHRA” projekta realizācijas laikā ir attīstīta un pilnveidota izglītības iestādes fiziskā vide, Jaunogres vidusskolas teritorijā ir izbūvēta sajūtu jeb baskāju taka un āra klase.
Āra klase ir pieejama plašai sabiedrībai – dažāda vecuma skolēniem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Āra klase ir izveidota un labiekārtota īpaša vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā skolēni iepazīst un pēta vidi, tās galvenā būtība – vieta, kur īstenot izglītojošos pasākumus, nodarbības ārpus klases telpām, galvenais akcents uz dabas izmantošanu kā mācīšanas resursu.

Skolai ir izveidota laba un metodiska sadarbība ar vecākiem; galvenās sadarbības formas ir:

 • Tikšanās klātienē;
 • Telefoniskā saziņa;
 • e – klase;
 • Dienasgrāmatas;
 • Skolas padome;
 • Saliedēšanas pasākumi ( sporta, ekskursijas u.c. pasākumi);
 • Skolas Atbalsta biedrība.

Mūsdienīga, sabiedrībai atvērta skola – tā ir mūsu Jaunogres vidusskola!