https://ikskile.lv/index.php/lv/izglitiba/izglitibas-iestades/pii-ciekurins
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/ikskiles-pirmsskolas-izglitibas-iestade-ciekurins

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

  • Rotaļas un spēles kā pamata līdzeklis mācību procesa organizēšanā;
  • Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā nodarbībās un aktivitātēs pirmsskolā;
  • Āra nodarbību organizēšana atbilstoši laikapstākļiem;
  • Attīstošas vides veidošana, ka sekmē bērnu domāšanu, pētnieciskās prasmes, radošumu, kā arī piederību mācību iestādei, sadarbībā ar bērnu vecākiem, ģimenēm.