https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/ikskiles-pirmsskolas-izglitibas-iestade-ciekurins

Iestādē licencētas piecas  izglītības programmas, darbojas 8 grupas, kopējais izglītojamo skaits -189, grupās līdz 24 bērniem.

Ikšķiles PII Čiekuriņš ir 16 grupu skolotājas, 8 skolotāju palīgi, fizioterapeits, mūzikas skolotāja, peldētapmācības trenere, sporta skolotāja, logopēds, speciālais pedagogs, izglītības psihologs, medicīnas māsa un 10 tehniskā personāla darbinieki. Ēdināšanu nodrošina – Baltic Restaurants.

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

  • Rotaļas un spēles kā pamata līdzeklis mācību procesa organizēšanā;
  • Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā nodarbībās un aktivitātēs pirmsskolā;
  • Āra nodarbību organizēšana atbilstoši laikapstākļiem;
  • Attīstošas vides veidošana, ka sekmē bērnu domāšanu, pētnieciskās prasmes, radošumu, kā arī piederību mācību iestādei, sadarbībā ar bērnu vecākiem, ģimenēm.