Skolas misija

Skola ir vieta katra skolēna izaugsmei un labsajūtai, kurā kļūt par zinātkāriem, mērķtiecīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem cilvēkiem.

Skolas vērtības

Zinātkāre. Mērķtiecība. Atbildība. Draudzīgums.

Skola nodrošina īpašu atbalstu talantīgo skolēnu izaugsmei dažādās mācību jomās. Mācību priekšmetu olimpiskajās komandās skolēnam ir iespēja gan attīstīt savus talantus, gan gatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem, kā arī papildus atbalstu sniedz Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Skolēniem ar mācību grūtībām, kuru izaugsmei nepieciešams papildus darbs, skola piedāvā dažādu atbalsta speciālistu – logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, pedagoga palīga – atbalstu. Skolēniem ir iespēja iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projektos “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Skolēna labsajūtu skolā veido saskarsme ar pedagogiem un skolas biedriem.

Lai veicinātu skolēnu labizjūtu skolā, skolas kolektīvs iegulda lielas pūles, lai savstarpējās attiecības veidotos pozitīvas un cieņpilnas.

Pedagogu sadarbība un mācīšanās vienam no otra ir skolas veiksmes stūrakmens, tāpēc pedagogi regulāri mācās viens no otra gan ikdienā, gan ikgadējās metodiskajās konferencēs, kā arī papildina savas zināšanas profesionālās pilnveides kursos.

Izglītības iestāde arī piedalījās projekta  “Skola 2030” aprobācijā un daži no pedagogiem ir eksperti jaunā mācību satura veidošanā – (G.Bičule, A.Slišāne, I.Mazpane)

Skolā ir bagātas interešu izglītības tradīcijas. Skolēniem ir iespējas attīstīt savus talantus 4 koros – 1.kl., 2.-4.kl. korī “Tauriņi”, 5. – 9.kl. un jauktajā korī “Anima”,  vidusskolas vokālajā ansamblī, ģitāras nodarbībās un 2 teātra pulciņos. Bērnu un jauniešu deju kolektīvā “Viznīts” dejotāji repertuāru apgūst 3 dažādās vecuma grupās: 1-3. kl., 4. – 6.kl. un 7. – 12.kl., dodot iespēju iesaistīties katram dejot gribētājam.  1.-3. klašu skolēniem domāšanas prasmju pilnveidošanai piedāvājam kognitīvo spēju attīstības pulciņu “Asini prātu”, bet tiem, kam labāk patīk praktiska darbošanās iesakām rokdarbu, kokapstrādes un lego robotikas pulciņus.

Līderības prasmes izglītojamiem palīdz apgūt darbība kādā no skolēnu organizācijām – 4. – 5., 6 -9., 10. – 12. kl. skolēnu pašpārvaldē, debašu klubā, skolēnu podkāstā vai sporta un sporta spēļu klubā.

Skolā veiksmīgi tiek rezlizē  arī vairākus projektus: “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Erasmus+, Nordplus un Ogres novada projektu “Skolēns skolēnam”.  Ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu skolēniem ir plašākas iespējas iepazīties ar mūsu valsts kultūras un vēstures vērtībām.

Lai veicinātu skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm, ir noslēgts līgums ar RTU bērnu jauniešu universitāti 

Skola, kuru izvēlas!