Ogres novada pedagogi gūst jaunas zināšanas konferencē “Vairāk kā stunda…”

27. oktobrī gandrīz 400 Ogres novada pedagogi piedalījās vērienīgā konferencē “Vairāk kā stunda…” Ogres novada Kultūras centrā un Ogres Valsts ģimnāzijā, lai aktualizētu zināšanas un dalītos pieredzē par iespējām, ko sniedz sadarbība stundu plānošanā un vērošanā, kā arī daudzpusīga un kvalitatīva stundu analīze.

Konferenci atklāja Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs un informēja par aktualitātēm, mērķiem un sasniegto izglītības jomā Ogres novadā: “Katru šādu tikšanos es saredzu kā iespēju runāt ar jums par to, kur mēs esam un kur mēs dodamies. Mūsu Ogres novada izglītības jomas galvenais mērķis ir pozitīva un vērtīga mācību pieredze, sasniegumi katram, ko vēlamies panākt visos vecumposmos. Mērķis bez rādītājiem ir tikai sauklis. Šobrīd cenšamies nodefinēt šim sauklim konkrētus, izmērāmus rādītājus.”

Pats svarīgākais pedagoģijā ir cilvēks – skolēns un pieaugušais, kurš ar skolēniem strādā. Mēs gribam, lai nākotnes mērķi tiktu vērsti nevis uz ēkām vai tehnoloģijām, bet uz bērnu, jauniešu, pedagogu pozitīvu pieredzi un sasniegumiem,” atklāja I.Grigorjevs, uzsverot, ka Ogres novada Izglītības pārvalde aicinājusi katru novada izglītības iestādes vadītāju vai direktoru definēt 4 mērķus, kuri saistīti ar pozitīvu, vērtīgu mācību pieredzi un sasniegumiem iestādē, domājot ne tikai par mācīšanos, bet arī mācīšanu.

I.Grigorjevs informēja, ka šī gada sākumā izglītības pārvalde sagatavoja un Ogres novada pašvaldības dome pieņēma ziņojumu par vispārējās vidējās izglītības attīstību novadā, kurā viens no nozīmīgiem jautājumiem bija, kur pēc 9.klases absolvēšanas mācības turpina novada skolu jaunieši: “Secinājām, ka 2021. gadā 58% bērni, kas 9.klasi pabeidz mūsu novada vidusskolās, aiziet uz vidusskolām Ogres vai citā novadā. Savukārt no tiem, kas pabeidz 9. klasi pamatskolās, 32% izvēlas doties apgūt vispārējo vidējo izglītību vidusskolās. Pamatskolās ir liels potenciāls, lai skolēni izvēlētos turpināt savu izglītības ceļu vidusskolās, jo zināšanas šeit ir tikpat spēcīgas un skolēni ir tikpat motivēti kā vidusskolās.”

Lai veicinātu jauniešu iespējas turpināt izglītību vidusskolās, pašvaldība ieviesusi sociālo stipendiju 10. – 12. klašu skolēniem, pieņēmusi noteikumus par ceļa izdevumu segšanu skolēniem līdz izglītības iestādei un atpakaļnoslēgusi līgumu ar Ogres tehnikumu par dienesta viesnīcu izmantošanu novada skolēniem, kā arī runājusi ar novada skolu direktoriem. I.Grigorjevs aicināja pedagogus un skolu direktorus izmantot pieejamos pašvaldības rīkus, lai motivētu, atbalstītu un iedvesmotu jauniešus mācīties vidusskolās.

Tāpat Ogres novada Izglītības pārvalde lielu darbu ieguldījusi arī jauno pedagogu un esošo pedagogu piesaistē un noturēšanā Ogres novada izglītības iestādēs. “Lai sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam izglītības iestādēs, pašvaldība izveidojusi atbalstu pedagoģijas studentiem stipendijas veidā. Pēc šī pasākuma maniem kolēģiem kopā ar jums, Ogres novada pedagogi, būs uzdevums veidot Jauno pedagogu skolu, kurā 10.-12. klašu skolēniem iedosim praktisku pieredzi, ko nozīmē būt pedagogam un ka būt pedagogam visos izglītības vecuma posmos ir forši. Veidosim šo programmu kopā! Aicinu būt lepniem par savu profesiju, būt pārliecinātiem, ka esat īstajā vietā. Pedagoģijai ir nākotne un iespējas, tāpēc aicinu mudināt jaunos cilvēkus izvēlēties skolotāja profesiju un izmantot pašvaldības sniegtās iespējas, kuras esam radījuši un radām.”

I.Grigorjevs pateicās konferences organizatoriem – Ogres Valsts ģimnāzijai, kolēģiem Ogres novada Izglītības pārvaldē, metodiķei Ilzei Ušpelei, kā arī darbnīcu, semināru un nodarbību vadītājiem, kuri lielākoties ir pedagogi, savas jomas profesionāļi no Ogres novada.

Pasākuma vadītāja un Ogres Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā un interešu izglītībā Anete Ezeriete informēja, ka konferences programma ir krāšņa un vērtīga: “Šodien mēs izkāpsim no ērtajām, tik labi iestaigātajām kurpēm. Un parunāsim ne tikai par stundu saturu, bet arī emocijām, inovācijām, iedziļināšanos un mūsu iztēles un empātijas iespējām, kā arī robežām.”

Muzikālu sveicienu konferences dalībniekiem sniedza Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles programmas audzēkņi Rūta Lejiņa un Reinis Grundulis (pedagoģe Zanda Grīnberga-Grundule).

Pasākuma pirmajā daļā, kopīgajā sesijā, pedagogiem bija iespēja noklausīties 4 vērtīgas un izzinošas lekcijas. Edmunds Vanags, klīniskais psihologs, vadīja lekciju “Padziļinātas atgriezeniskās saites nozīme mācību procesā”, sākumskolas un Montessori pedagoģe, Neirolingvistiskās programmēšanas trenere, “Izaugsmes vieta darītājiem” vadītāja Kadrija Beirote – “Ar Tevi viss ir kārtībā!!!”, Rīgas Tehniskās Universitātes Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra projektu vadītāja, vecākā eksperte sadarbībā ar industriju Ineta Portnova – “No skolas līdz inovācijai”, savukārt izglītības eksperte Solvita Lazdiņa – “Iekļaut nozīmē domāt par ikvienu savu skolēnu. Kāpēc mums tas ir grūti?”.

Otrajā pasākumu daļā pedagogiem tika piedāvāta iespēja piedalīties sev interesējošā darbnīcā, kas notika gan Ogres novada Kultūras centrā, gan Ogres Valsts ģimnāzijā (OVĢ), saņemot apliecību par pedagogu profesionālo pilnveidi. Darbnīcas vadīja visdažādākie savas jomas speciālisti, no kuriem lielākā daļa strādā izglītības jomā Ogres novadā: Irita Baltkāje (Ikšķiles PII “Čiekuriņš” vadītāja); Anda Bariņa (Lielvārdes pamatskolas direktora vietniece); Kadrija Beirote (Rīgas 6.vidusskolas sākumskolas skolotāja); Aldis Bērziņš (OVĢ fizikas skolotājs); Inga Blumfelde (Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķe Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā); Ilze Čiščakova (OVeselība vadītaja); Iveta Dziedātāja (biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” valdes priekšsēdētāja); Anete Ezeriete (OVĢ direktora vietniece audzināšanas jomā); Vita Kļaviņa (Ogres PII “Cīrulītis” skolotāja); Daira Kristapsone (Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe speciālajā izglītībā); Gunta Ķēniņa (Ikšķiles PII “Čiekuriņš” skolotāja); Renāte Ločmele (Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe izglītības psiholoģijā); Dr.paed. Dace Medne (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas katedras profesore); Santa Mežvēvere (Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe valodu jomā); Rita Selicka (Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Urdaviņa” skolotāja, speciālais pedagogs); Daina Sergejeva (OVĢ sporta skolotāja); Ilze Sēkliņa (Ikšķiles Brīvās skolas sākumskolas metodiķe un skolotāja); Liene Trūpa (Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece); Maija Vilnīte (Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe svešvalodās); Zane Zariņa (māksliniece).

Konferences galvenie uzdevumi bija:

  • aktualizēt sadarbību izglītības iestādē visos līmeņos;
  • aktualizēt daudzpusīgu, kvalitatīvu stundas analīzi kā iespēju;
  • veicināt sadarbību stundu plānošanā, vērošanā, atgriezeniskās saites sniegšanai, kā iespēju;
  • aktualizēt iekļaujošās izglītības jautājumus;
  • dalīties pieredzē novada līmenī.
Iepriekšējais Papildus uzņemšana RTU Bērnu un jauniešu universitātes padziļinātajās programmās