Brīvprātīgais darbs Ogres novadā

Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darba komanda izstrādājot vienotu brīvprātīgā darba sistēmu Ogres novadā aicina sabiedrību iesaistīties šī procesa izveidē! Brīvprātīgā darba uzskaite un veiksmīga sadarbība starp brīvprātīgā darba devēju, brīvprātīgo un koordinatoru ir nozīmīga veiksmes atslēga sistēmas ieviešanā.

Brīvprātīgais darbs – iespēja visa vecuma cilvēkiem veikt fizisku vai intelektuālu sabiedrisku darbu bez atlīdzības, lai veicinātu kopēju sabiedrības attīstību. Jauniešu brīvprātīgais darbs ir vērsts uz prasmju un savas pirmās darba pieredzes iegūšanu. Jaunieši, kas veic brīvprātīgo darbu, pilnvērtīgāk sagatavo sevi pieaugušo dzīvei, skolā un ārpus skolas iegūtās zināšanas pielietojot praksē.

Ogres novadā ir izstrādāti un apstiprināti noteikumi “Par brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Ogres novadā” – noteikumi nosaka vienotu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību visā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt biedrībām un nodibinājumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī sociālajiem uzņēmumiem.

Vairāk par brīvprātīgā darbu iespējām var uzzināt Ogres novada Izglītības pārvaldē

aleksejs.solovjovs@ogresnovads.lv dace.veilina@ogresnovads.lv Tālrunis: 65020461

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.

Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt biedrībām un nodibinājumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī sociālajiem uzņēmumiem.

Izstrādāti un apstiprināti brīvprātīgā darba noteikumi

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 17. jūnijā tika pieņemts lēmums apstiprināt Ogres novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 16/2021 “Par brīvprātīgā darba organizēšanu un uzskaites kārtību Ogres novadā”.Noteikumi nosaka vienotu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Ogres novada administratīvajā teritorijā, kā arī veicina brīvprātīgā darba sistēmas izveidošanu un ieviešanu praksē.

Brīvprātīgo darbu Ogres novadā koordinē novada izglītības pārvalde. Pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone atgādina, ka Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gada 1.2. apakšsadaļas projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” tika iesniegts un apstiprināts sadarbības projekts “KOPĀ.LABĀK.”, kuru īsteno Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada pašvaldības. “Projekta mērķis ir veicināt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu ilgtspējīgu sadarbību, veidojot rīcībspējīgu, prestižu un enerģisku apvienoto novadu Jauniešu domi un brīvprātīgā darba sistēmu. Ar brīvprātīgo darbu saistītajā projekta daļā ir notikušas apmācības gan potenciālajiem brīvprātīgā darba devējiem, gan jauniešiem. Ir notikušas arī neformālas tikšanās ar brīvprātīgajā darbā ieinteresētajām pusēm. Rezultātā ir izstrādāta efektīva jauniešu brīvprātīgā darba sistēma, sniedzot iespēju jauniešiem apgūt jaunas prasmes un iemaņas,” informē D. Nikolaisone, piebilstot, ka projektā iesaistītie četri novadi no 1. jūlija būs vienota pašvaldība – Ogres novads.

Noteikumi “Par brīvprātīgā darba organizēšanu un uzskaites kārtību Ogres novadā” ar pielikumiem ir pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv Drīzumā mājaslapā tiks izveidota jauna sadaļa, kurā vienkopus varēs atrast visu ar brīvprātīgā darbu saistītos informāciju, t.sk. darba devēju informācija par vakancēm, uz kurām pieteikties brīvprātīgajam darbam, un kārtība, kādā potenciālie brīvprātīgā darba veicēji var pieteikties pie darba devēja. Šajā sadaļā būs pieejama arī atskaites sistēma – gan darba devējiem, gan brīvprātīgā darba veicējiem – par nostrādātajām stundām.

Lai brīvprātīgā darba veikšana būtu pārskatāma, salīdzināma un ticama, ir nepieciešams izsniegt apliecinājumu. Apliecinājumi tiks sagatavoti par brīvprātīgo darbu viena kalendārā gada periodā vai izsniegti individuāli pēc brīvprātīgā pieprasījuma.

Brīvprātīgā darba veicējs Ogres novada administratīvajā teritorijā var būt persona, sākot ar 13 gadu vecumu. Jāatgādina, ka brīvprātīgais vecumā no 13 līdz 16 gadiem ir tiesīgs veikt brīvprātīgo darbu, ja to likumiskais pārstāvis devis rakstveida piekrišanu.